میکروبیولوژی

باکتریها و میکروارگانیسمهای موجود در آب

 
باکتری ها میکروارگانیسم های تک سلولی هستند که معمولا بیرنگ بوده وپست ترین شکل از حیاتند.تعدادی از باکتری هامانند کلستریدیوم عامل کزازایجاد یک بیماری خاص واحد میکنداما بعضی طیف وسیعی از بیماری هاراسبب می شوندمثل استافیلوکک ائروس.اب همچنین ممکن است به عنوان منبع عفونت تلقی شود مثل باکتری ویبریوکلراکه سبب وبا می شود.انهاعلاوه برشکل باسیل(میله ای شکل مثل باسیلوس سوبتیلیس)ممکن است به شکل کوکسی(کروی مثل استرپتوکوکوس)واسپریلها(فنری )
-باکتری های غلاف دار
این گونه غالبا در اب های الوده وواحدهای تصفیه اب وفاضلاب یافت می شوندشامل سه جنس
اسفاروتیلوس ناتانس:ایجادبالکینگ یا حجیم شدن
-کرنوتریکس
-لپتوتریکس

-باکتریهای پایه دار:
این باکتریها درابهای غنی از اهن وجوددارند
همچنین درسیستم توزیع اب یافت می شود
باکتری های جوانه زن :
به طور وسیعی در خاک ومحیط های ومحیط های ابی وجوددارند
بدلوویبریو
اکتینومیست ها
استرپتومیس
میکرونوسپور
باکتری های فاضلاب بصورت زیر گروه بندی می شوند:
باکتری های بی هوازی اختیاری گرم منفی(مانند ائروموناس ،ویبریو،انتوباکتر،اشرشیا،کلبسیلا،وشیگلا)
باکتری های هوازی گرم منفی(مانند پسودوموناس،الکالیژنس،فلاووباکتریوم،واسینتوباکتر)
باکتری های گرم مثبت تشکیل دهنده اسپور(مانند گونه های باسیلوس)
باکتری های گرم مثبت بدون اسپور(مانند ارتروباکتر،کورینه باکتریوم ،رودوکوس
دربین سیستم های تصفیه فاضلاب به اختصارباکتری های دو نوع سیستم تصفیه فاضلاب رابررسی میکنیم

سیستم لجن فعال
این فراینداساسامتشکل از یک تصفیه هوازی است که طی ان مواد الی بهCO2،H2O،NH4وتوده سلولی زنده جدیدتبدیل می شود. هوابوسیله هوادهی مکانیکی تامین می گردد سلولهای میکروبی مزبور فلوک هایی تشکیل می دهندکه قادرنددریک تانک زلال سازته نشین گردند
باکتری هابخصوص باکتری های گرم منفی جزاصلی فلوک های لجن فعال راتشکیل میدهندصدهااسترین از باکتری هادرلجن فعال وجودداردامافقط بخش کوچکی ازان هاتوسط تکنیک های مبتنی برکشت ردیابی می شوندان ها مسئول اکسیداسیون موادالی وتغییروتبدیل موادمغذی نوترینت بوده وتولیدکننده پلی ساکاریدهاوسایرموادپلی مری که به فلوکولاسیون توده زنده میکروبی کمک می کنندمی باشندباکاربردتکنیک های مبتنی برکشت مشخص گردیده که جنس های اصلی موجوددرفلاک عبارتنداز:
زئوگلنا،پسودوموناس،فلاووباکتریوم،الکالیژنز،باسیلوس،اکروموباکتر،کورینه باکتریوم،کوموناس،اسینتوباکتر،وگونه های باسیلوس ونیز میکروارگانیسم های رشته ای؛مثالی از میکروارگانیسم های رشته ای عبارتندازباکتری های غلافدارمثل اسفاروتیلوس وباکتری خزنده مثل بژیوتواکه مسئول بالکینگ لجن می باشند
هیفومیکروبیوم که یک باکتری گرم منفی جوانه زن وواجدسلولهای متحرک استنیز در لجن فعال یافت می شود
کالوباکتریعنی باکتری ساقه داری که عمومادراب های ازنظرموادالی فقیر یافت می شود نیزازواحدهای تصفیه فاضلاب بویژه لجن فعال جداشده است
زئوگلنا :باکتری تولیدکننده اگزوپلی ساکارید می باشندکه برجستگی های انگشت مانندخاصی ایجادنموده ودر فاضلاب وسایرمحیط های غنی از موادالی یافت می شوداین باکتری ها بااستفاده ازمحیط های غنی حاوی mبوتانول نشاسته یاmتولوات بعنوان کربن جداسازی می شوند
فلوک های لجن فعال همچنین باکتری های اتوتروف نظیرنیترات سازها(نیتروزوموناس،ونیتروباکترکه امونیوم را به نیترات تبدیل میکندباخودحمل میکنند)
باکتری های فتوتروفیک مثل باکتری های غیرسولفورارغوانی(ردواسپیریلاسه)همچنین درغلظت های معینی ردیابی شده اند
باکتری های سولفوره ارغوانی وسبزدرمقادیربسیارکمتریافت می شود
سیستم صافی چکنده باکتری هادرجذب وتجزیه موادالی محلول فعال هستند موادالی کلوئیدی نیز درصافی به دام افتاده وتوسط انزیم های خارجی  سلولی باکتری ها تجزیه می شوند
بعضی ازجنس های باکتری هایی که درصافی چکنده یافت می شود عبارتنداز:
زئوگلنا،پسودوموناس،فلاووباکتریها،اکروموباکتر،الکالیژنز
باکتری های رشته ای مثلاسفاروتیلوس،باکتری های نیتریت ساز،باکتری های تولیدکننده متان وباکتری های احیاکننده سولفات
عامل باکتریایی            بیماری اصلی                     مخزن اصلی
سالمونلا تیفی              تب تیفوئید(حصبه)                مدفوع انسان
سالمونلاپاراتیفی          تب پاراتیفوئید(شبه حصبه)      مدفوع انسان
شیگلا                       اسهال باسیلی                       مدفوع انسان
ویبریوکلرا                 وبا                                    مدفوع انسان
اشرشیاکلی پاتوژنیک    گاستروانتریت،سندرم            مدفوع انسان
اورمی هولیتیک                   مدفوع”حیوان
یرسینیا انترکولیتیکا      گاستروانتریت                     مدفوع”حیوان
کمپیلوباکترژژونی        گاستروانتریت                     مدفوع”حیوان
لژیونلاپنوموفیلا          بیماری تنفسی حاد                 ابهای گرم
مایکوباکتریوم            توبرکلوزیس                       ترشحات تنفسی
لپتوسپیرا                  لپتوسپیروز                         مدفوع ادرار
حیوان
باکتریهای فرصت طلب  متنوع                               ابهای طبیعی
تعدادی از مهمترین باکتری های پاتوژن که در فاضلاب یافت میشوند
سالمونلا
سالمولنا متعلق به خانواده انتروباکتریاسه است .مهمترین ان ها سالمونلا تیفی،وسالمونلاپاراتیفی است؛این باکتری ها غالبترین باکتریهای پاتوژن فاضلاب هستندکه موجب تب تیفوئید وپاراتیفوئیدوگاستروانتریت می گردندانتقال مستقیم این بیماری از شخص بیمار به فردسالموزواز طریق مواد غذایی وانتقال غیرمستقیم از طریق اب الوده فراورده های گوشتی غذا های کنسرو شده مگس حیوانات خانگی میوه ها وسبزیجات صورت میگیرد. .امروزه در نتیجه وجود روشهای تصفیه مناسب اب (مانند کلرزنی،صاف سازی)تحت کنترل درامده است

شیگلا
شیگلاعامل دیسانتری باکتریایی است بیماری اسهالی که در نتیجه التهاب وزخم مخاط روده مدفوع خون الود ایجاد می کند.شیگلادارای چهار گونه پاتوژن:شیگلافلکسنری،شیگلا دیسانتری ،شیگلابویدی،شیگلا سونی.دوز عفونی برای شیگلاکم ومی تواند در حد۱۰ارگانیسم باشد.هرچه تماس فرد به فرد روش اصلی انتقال این پاتوژن است ولی انتقال از طریق غذاوفاضلاب هم ثابت شده.کشت این پاتوژن مشکل است ولذا اطلاعات کمی در خصوص وجودوحذف ان در واحدتصفیه اب وفاضلاب موجود نیست.
ویبریوکلرا
عامل بیماری وبا است باکتری میله ای، خمیده ،گرم منفی است که تقریبامنحصراازطریق اب منتقل می شود.ویبریوکلرادارای دو بیوتیپ کاملا مجزا می باشد:تیپ کلاسیک والتور.این باکتری انتروتوکسینی ازاد می کند که موجب اسهال ضعیف تاشدیداستفراغ واز دست دادن سریع مایعات بدن میشودکه ممکن است در مدت کوتاهی منجر به مرگ شود.
اشرشیاکلی
این باکتری فلورطبیعی روده می باشدامابعضی از گونه های ان قادربه ایجاد گاستروانتریت حاد می باشدسوشهای متعدد این باکتری در مجرای گوارشی انسان وحیوان دیده می شونداما بعضی از این سوشهاواجد عوامل ویرولانس بوده موجب اسهال می شوداین گروه شامل انتروتوکسیژن ،انتروپاتوژن،انترو هموراژیک،تهاجمی،تجمعی،می باشد
کامپیلوباکتر
مهمترین گونه ان کامپیلوباکتر ژژونی می باشد.عفونت معمولا از طریق مصرف گوشت مرغ شیرغیرپاستوریزه واب های الوده به فضولات پرندگان شایع است.تعداد مورد نیاز باکتری جهت عفونت زایی بسیار کم است علائم ان تب سردرد وسپس اسهال ابکی همراهدردشکم ظاهر میشود.
لپتوسپیرا
اسپریل های متحرک وبهم پیچیده می باشندبه طور گسترده در طبیعت بویژاب حضوردارندباکتری قادر است برای هفته ها دراب های راکدزنده بماندوازطریق خراش برروی پوست یاغشاهای موکوسی به بدن وارد شوند.
هلیکوباکتر
این ارگانیسم منحنی شکل قبلا جز کامپیلوباکترطبقه بندی شده ولی امروزه در گروه جداگانه بررسی می شوداین باکتری یک عامل مهم در ایجاد گاستروانتریت انسان می باشد این باکتری توسط کلرازاد براحتی غیرفعال می شود
لژیونلاپنوموفیلا
عفونت توسط تنفس ذرات ائروسل الوده به باکتری که از سیستم های خنک کننده ابی ایجاد می شود.این باکتری قادر است در افراد جوان نوعی بیماری بنام تب پونتیاک ایجاد کند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا