گروه آموزشی دکتر نوری

جامع ترین وبسایت منابع و جزوات کارشناسی ارشد و دکتری گروه زیست شناسی و علوم پزشکی

dr.nouri در ژانویه - 1 - 2016

درصد

نام درس

72

پرستاری داخلی

54

پرستاری کودکان

69

روان پرستاری

65

  پرستاری بهداشت و جامعه

68

   پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

63

زبان

رتبه 3

نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد پرستاری  وزارت بهداشت

درصد

نام درس

60

پرستاری داخلی

59

پرستاری کودکان

48

روان پرستاری

54

  پرستاری بهداشت و جامعه

60

   پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

55

زبان

رتبه 53

نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد پرستاری  وزارت بهداشت

درصد

نام درس

59

پرستاری داخلی

48

پرستاری کودکان

60

روان پرستاری

57

  پرستاری بهداشت و جامعه

60

   پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

67

زبان

رتبه 12

نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد پرستاری  دانشگاه آزاد

دسته بندی : کارنامه

يک ديدگاه بگذاريدپنج + 2 =

گروه آموزشی دکتر نوری