گروه آموزشی دکتر نوری

جامع ترین وبسایت منابع و جزوات کارشناسی ارشد و دکتری گروه زیست شناسی و علوم پزشکی

dr.nouri در ژانویه - 11 - 2016

درصد

نام درس

60

ژنتیک

76

سلولی و مولکولی

47

میکروبیولوژی

79

بیوشیمی

36

قارچ  ویروس  ایمنی

60

مجموعه زیست

42

زبان

رتبه  6 رشته سلولی مولکولی

نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشدرشته سلولی مولکولی وزارت علوم

درصد

نام درس

43

ژنتیک

65

سلولی و مولکولی

439

میکروبیولوژی

65

بیوشیمی

47

قارچ  ویروس  ایمنی

30

مجموعه زیست

43

زبان

رتبه  59 رشته سلولی مولکولی

نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشدرشته سلولی مولکولی وزارت علوم

 

 

دسته بندی : کارنامه

يک ديدگاه بگذاريد× 9 = پنجاه چهار

گروه آموزشی دکتر نوری