گروه آموزشی دکتر نوری

جامع ترین وبسایت منابع و جزوات کارشناسی ارشد و دکتری گروه زیست شناسی و علوم پزشکی

dr.nouri در ژانویه - 1 - 2016

درصد

نام درس

75

پرستاری مراقبتهای ویژه

69

بهداشت روان

63

پرستاری داخلی جراحی

54

 زبان

رتبه 2  سال 91

نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد پرستاری  مراقبت های ویژه وزارت بهداشت

درصد

نام درس

61

پرستاری مراقبتهای ویژه

59

بهداشت روان

53

پرستاری داخلی جراحی

49

 زبان

رتبه 44

نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  وزارت بهداشت

درصد

نام درس

63

پرستاری مراقبتهای ویژه

59

بهداشت روان

48

پرستاری داخلی جراحی

60

 زبان

رتبه 7 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  دانشگاه آزاد

 

دسته بندی : کارنامه

يک ديدگاه بگذاريدیک + 1 =

گروه آموزشی دکتر نوری