تکنیک های آزمایشگاهیمطالب علمیمیکروبیولوژی

روش انجام تست dnase و ساخت محيط DNase Test Agar

 

1–  هدف:

اين محيط كشت در ارزيابي فعاليت دزوكسي ريبونوكلئاز (DNase) باكتري ها و قارچ ها و خصوصاً به عنوان كمك در تشخيص استافيلوكوك هاي بيماري زا بكار مي رود.

with Toluidine  Blue Test Agar DNase براي كمك در تفكيك و تشخيص گونه سراشياي بدون پيگمان كه ممكن است به اشتباه  بعنوان گونه انتروباكتر و كلبسيلا تشخيص داده شوند، به كار مي رود.

 

2-  اساس آزمايش:

اگر استافيلوكوك آنزيم DNase  داشته باشد اين آنزيم، اسيدنوكلئيك را هيدروليز مي نمايد كه با استفاده از معرف و ايجاد هاله شفاف در اطراف محل رشد باكتري مي توان به اين موضوع پي برد.

ويژگي هاي آزمايش:

حساسيت: 99% استافيلوكوك هاي كواگولاز مثبت،  DNase مثبت نيز هستند.

اختصاصيت:20% استافيلوكوك هاي كواگولاز منفي، DNase مثبت هستند.

3-  نمونه اوليه:

پليت هاي LEMB Agar  يا Sheep Blood Trypticase Soy Agar with 5% حاوي
ارگانيسم مورد نظر

4-  مواد و ابزار مورد نياز: 

  • پليت Test Agar DNase
  • معرف اسيد كلريدريك 1N (يك نرمال) يا معرف تولوئيدين بلو 1/0%

توجه : پليت هايwith Toluidine  Blue  Test Agar DNase را مي توان مستقيماً بدون افزودن معرف بررسي نمود، چون خود محيط كشت حاوي  g/lit 05/0 از ماده Toluidine Blue O     مي باشد. مقدار اين ماده در محيط كشت نبايد از 005/0 %  تجاوز كند چون در غلظت هاي بالاتر ممكن است  شناسايي فعاليت DNase  را مشكل سازد.

5-  روش انجام كار:

پليت هاي  DNase Test Agar ياDNase Agar with Toluidine Blue  را با نمونه مورد نظر به صورت نقطه اي (يا خطي) تلقيح نماييد. پليت ها را به مدت 24-18 ساعت در دماي°2 ± 35 سانتي گراد انكوبه نماييد. پس از انكوباسيون، روي پليت هاي DNase Test Agar  ساده، اسيد كلريدريك 1 نرمال و يا تولوئيدين بلو 1/0% بريزيد به گونه اي كه سطح پليت را كاملاً بپوشاند و سپس آن را بر روي زمينه تيره قرار داده و بررسي نماييد. تلقيح بايد نقطه اي باشد، چون بعضي از سويه هاي استافيلوكوك اورئوس به خوبي بر روي محيط، رشد نمي كنند و در نتیجه ميزان رشد براي ارزيابي فعاليت DNase كافي نخواهد بود. در صورت تلقیح نقطه ای، حتي اگر در محل تلقيح، رشدي ايجاد نشود مي توان فعاليت DNase را ارزيابي نمود.

 

–   DNase Test Agar که اسيد كلريدريك يک  نرمال روی آن ريخته شده است .

  1. a) مثبت : فوراً هاله هاي شفاف كاملاً مشخصي اطراف كلني يا محل تلقيح را در محيط كشت احاطه مي كنند.
  2. b) منفي : اطراف كلني ها يا محل تلقيح شفاف نمي شود.

 

– DNase Test Agar که تولوئيدين بلو 1/0% روی آن ريخته شده است :

  1. a) مثبت: هاله هاي شفاف قرمز صورتي ،اطراف كلني يا محل تلقيح را احاطه مي كنند. محيط در جايي كه DNA باقي مانده باشد آبي مي شود.
  2. b) منفي: هاله هاي كدر قرمز صورتي اطراف كلني يا محل تلقيح را احاطه مي كنند.

 

  • پس از انكوباسيون روي پليت هايDNase Test Agar With Toluidine Blue ، معرف ريخته نمي شود و مستقيماً بررسي مي گردد.
  1. مثبت (+): هاله شفاف قرمز صورتي واضحي اطراف كلني يا محل تلقيح را در يك محيط آبي (نيلي) احاطه مي كند.
  2. منفي (-): بدون تغيير، محيط به رنگ آبي تيره شفاف باقي مي ماند.

 

6-   برنامه كنترل كيفي (QC):

 

:DNase Test Agar

Staphylococcus aureus ATCC 25923 : رشد متوسط تا زياد، احاطه شده با هاله شفاف
صورتي تا قرمز (كنترل مثبت)

Staphylococcus Epidermidis ATCC 12228: رشد متوسط تا زياد، بدون هاله (كنترل منفي)

DNase Test Agar with Toluidine Blue :

Klebsiella Pneumoniae ATCC  33495 : رشد متوسط تا زياد، بدون هاله (كنترل منفي)

Serratia  marcescens ATCC 13880: رشد متوسط تا زياد، احاطه شده با هاله صورتي شفاف (كنترل مثبت)

7-  تداخلات: 

بعضي از سويه هاي استافيلوكوك ممكن است روي DNase Test Medium with Toluidine Blue مهار شوند.

پروتئوس ولگاريس، سودوموناس آئروژينوزا و آئروموناس، واكنش هاي مثبت زيادي براي توليد DNase نشان مي دهند.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن