گروه آموزشی دکتر نوری

جامع ترین وبسایت منابع و جزوات کارشناسی ارشد و دکتری گروه زیست شناسی و علوم پزشکی

بایگانی اردیبهشت, ۱۳۹۵

ارسال شده توسط dr.nouri بدون دیدگاه

طبق اعلام سایت مرکز آزمون وزارت بهداشت زمان شروع ثبت نام آزمون دکتری تخصصی (PhD) سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دهم خرداد ماه می باشد بـﺮ اﺳــﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰی ﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه، زﻣــﺎن ﺑﺮﮔــﺰاری آزﻣــﻮن ﮐﺘﺒــﯽ ۷ ﻣــﺮداد ﻣــﺎه و آزﻣــﻮن ﺷﻔﺎﻫﯽ اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

دسته بندی : اخبار
گروه آموزشی دکتر نوری