گروه آموزشی دکتر نوری

جامع ترین وبسایت منابع و جزوات کارشناسی ارشد و دکتری گروه زیست شناسی و علوم پزشکی

بایگانی دی, ۱۳۹۲

ارسال شده توسط dr.nouri بدون دیدگاه

در ﺧﺼﻮص آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل٩٣ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ (ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر )       ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﺑﯿﻜﺮان ﺑﻪ درﮔﺎه اﻳﺰد ﻣﻨﺎن و آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ و  اﻣﯿﺪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﺰﻳﺰ، ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪھﺎی ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل ٩٣ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ   سال تحصیلی ۹۳-۹۴  از تاریخ ۹۲٫۱۱٫۱۲  تا ۹۲٫۱۲٫۳   می باشد لذا داوطلبان با مراجعه به سایت مرکزﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش […]

دسته بندی : اخبار
گروه آموزشی دکتر نوری