گروه آموزشی دکتر نوری

جامع ترین وبسایت منابع و جزوات کارشناسی ارشد و دکتری گروه زیست شناسی و علوم پزشکی

بایگانی ‘کارنامه’ دسته بندی

ارسال شده توسط dr.nouri بدون دیدگاه

نمونه کارنامه آزمون لیسانس به پزشکی آقای  محمد انصاری رتبه 4 این آزمون که از بسته آموزشی گروه آموزشی دکتر نوری استفاده کردن     درصد ضریب نام درس   68 3 فیزیولوژی 53 3 میکروب‌شناسی شامل باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی و انگل‌شناسی پزشکی 76 3 آناتومی 55 2 بیوشیمی 43 2 بافت‌شناسی و جنین‌شناسی 70 2 ایمونولوژی 43 2 زبان عمومی 27 1 روانشناسی 43 1 ژنتیک 22 1 فیزیک پزشکی 60 1 تغذیه 34 1 اصول خدمات بهداشتی و بهداشت […]

دسته بندی : کارنامه
ارسال شده توسط dr.nouri بدون دیدگاه

درصد نام درس 67 بارداری و زایمان و بیماری های زنان 77     نوزادان و مراقبتهای مربوطه 69 جنین شناسی 34 بهداشت و تغذیه و مادر و کودک 80 بیماری های داخلی جراحی مربوطه 65 زبان رتبه 2 نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد مامایی وزارت بهداشت درصد نام درس 57 بارداری و زایمان و بیماری های زنان 59     نوزادان و مراقبتهای مربوطه 47 جنین شناسی 30 بهداشت و تغذیه و مادر و کودک 70 بیماری های […]

دسته بندی : کارنامه
ارسال شده توسط dr.nouri بدون دیدگاه

درصد نام درس 60 ژنتیک 76 سلولی و مولکولی 47 میکروبیولوژی 79 بیوشیمی 36 قارچ  ویروس  ایمنی 60 مجموعه زیست 42 زبان رتبه  6 رشته سلولی مولکولی نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشدرشته سلولی مولکولی وزارت علوم درصد نام درس 43 ژنتیک 65 سلولی و مولکولی 439 میکروبیولوژی 65 بیوشیمی 47 قارچ  ویروس  ایمنی 30 مجموعه زیست 43 زبان رتبه  59 رشته سلولی مولکولی نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشدرشته سلولی مولکولی وزارت علوم    

دسته بندی : کارنامه
ارسال شده توسط dr.nouri بدون دیدگاه

درصد نام درس 63 بيوشيمي 65 شیمی عمومی 70 زيست شناسي 59 زبان رتبه  4 سم شناسی نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد سم شناسی  پزشکی  وزارت بهداشت درصد نام درس 64 بيوشيمي 50 شیمی عمومی 65 زيست شناسي 48 زبان رتبه  16 سم شناسی نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد سم شناسی  پزشکی  وزارت بهداشت    

دسته بندی : کارنامه
ارسال شده توسط dr.nouri 2 دیدگاه

درصد نام درس 76 بيوشيمي 60 شیمی عمومی 37 فيزيك 42 فيزيولوژي 64 زيست شناسي سلولي و مولكولي 42 بیوفیزیک 56 زبان رتبه 1 نانوتکنولوژی نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی  وزارت بهداشت درصد نام درس 63 بيوشيمي 62 شیمی عمومی 12 فيزيك 37 فيزيولوژي 58 زيست شناسي سلولي و مولكولي 32 بیوفیزیک 49 زبان رتبه 17 نانوتکنولوژی نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی  وزارت بهداشت

دسته بندی : کارنامه
ارسال شده توسط dr.nouri 3 دیدگاه

درصد نام درس 76 باکتری شناسی 68 ویروس شناسی 67 انگل شناسی 51 بیوشیمی 73 ایمونولوژی 45 قارچ شناسی 62 زبان رتبه 3 میکروبیولوژی پزشکی نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد میکروبیولوژی پزشکی  وزارت بهداشت     درصد نام درس 60 باکتری شناسی 58 ویروس شناسی 32 انگل شناسی 58 بیوشیمی 59 ایمونولوژی 31 قارچ شناسی 40 زبان رتبه 64 میکروبیولوژی پزشکی نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد میکروبیولوژی پزشکی  وزارت بهداشت    

دسته بندی : کارنامه
ارسال شده توسط dr.nouri یک دیدگاه

درصد نام درس 82 بیوشیمی 59 شیمی آلی و عمومی 69 زیست شناسی 65 زبان رتبه 3 نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت درصد نام درس 74 بیوشیمی 56 شیمی آلی و عمومی 57 زیست شناسی 63 زبان رتبه 46 نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت

دسته بندی : کارنامه
ارسال شده توسط dr.nouri 2 دیدگاه

درصد نام درس 76 میکروبیولوژی 69 سلولی و مولکولی 72 شیمی عمومی 69 زبان رتبه 2 بیوتکنولوژی پزشکی نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی  وزارت بهداشت   درصد نام درس 56 میکروبیولوژی 63 سلولی و مولکولی 55 شیمی عمومی 43 زبان رتبه38 بیوتکنولوژی پزشکی نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی  وزارت بهداشت      

دسته بندی : کارنامه
ارسال شده توسط dr.nouri 24 دیدگاه

درصد نام درس 87 ژنتیک 68 سلولی و مولکولی 49 میکروبیولوژی 73 بیوشیمی 33 بیوفیزیک 61 مجموعه زیست 58 زبان کارنامه و درصد های رتبه 3 کارشناسی ارشد ژنتیک وزارت علوم  سال درصد نام درس 76 ژنتیک 59 سلولی و مولکولی 59 میکروبیولوژی 67 بیوشیمی 20 بیوفیزیک 64 مجموعه زیست 52 زبان کارنامه و درصد های رتبه 22 کارشناسی ارشد ژنتیک وزارت علوم  سال درصد نام درس 75 ژنتیک 82 سلولی و مولکولی 33 میکروبیولوژی 86 بیوشیمی 33 بیوفیزیک 10 […]

دسته بندی : کارنامه
ارسال شده توسط dr.nouri بدون دیدگاه

درصد نام درس 75 پرستاری مراقبتهای ویژه 69 بهداشت روان 63 پرستاری داخلی جراحی 54  زبان رتبه 2  سال 91 نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد پرستاری  مراقبت های ویژه وزارت بهداشت درصد نام درس 61 پرستاری مراقبتهای ویژه 59 بهداشت روان 53 پرستاری داخلی جراحی 49  زبان رتبه 44 نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  وزارت بهداشت درصد نام درس 63 پرستاری مراقبتهای ویژه 59 بهداشت روان 48 پرستاری داخلی جراحی […]

دسته بندی : کارنامه
گروه آموزشی دکتر نوری