آوریل 28, 2020

  آشنایی با آزمایشگاه های مجاز کرونا و تست های آزمایشگاهی کرونا

  ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺴﺖ ﻫﺎى راﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ   در ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻮوﻳﺪ- ١٩   ﻫﺪف   ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ…
  ژانویه 7, 2020

  سوالات شما در مورد آزمون mhle

  در این بخش سوالات رایج درباره آزمون MHLE وزارت بهداشت را مطرح می کنیم. اولین سوالی که با شنیدن نام…
  ژانویه 5, 2020

  تاریخ ثبت نام و آزمون های وزارت بهداشت

  تاریخ ثبت نام ارشد و دکتری وزارت بهداشت

  آخرین مطالب

  منابع ارشد

  منابع دکتری