اخبار

تاریخ شروع ثبت نام و شرایط کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال ۹۳


در ﺧﺼﻮص آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ھﺎي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل٩٣ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ

(ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر )

 

 

  ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﺑﯿﻜﺮان ﺑﻪ درﮔﺎه اﻳﺰد ﻣﻨﺎن و آرزوي ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ و  اﻣﯿﺪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﺰﻳﺰ، ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪھﺎي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل ٩٣ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ   سال تحصیلی ۹۳-۹۴  از تاریخ ۹۲٫۱۱٫۱۲  تا ۹۲٫۱۲٫۳   می باشد لذا داوطلبان با مراجعه به سایت مرکزﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ آدرس :  http:/ sanjeshp.ir  ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ھﻢ اﻛﻨﻮن آﻣﺎده گردد.

 

 

١ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮﺟﻊ اﻋﻼم ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

٢در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ رﺷﺘﻪ در ﻛﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎهھﺎي ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه آن رﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.

٣داوﻃﻠﺐ آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ٩٣ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ، ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ھﻤﺰﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺪارك اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

۴- ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آزﻣﻮن ﺳﺎل ٩٢ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻨﻤﻮده و ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف دادهاﻧﺪ ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در  اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﻧﺪارﻧﺪ. 

٥- ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻌﺪل ﻳﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻓﺮم ﺗﻜﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺷﻤﺎره   ٢از ٩٢/١٠/٢١ ﻟﻐﺎﻳﺖ ٩٢/١٢/٣ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ) ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺧﻲ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺼﻮرت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف داوﻃﻠﺐ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ ﻣﺪرك ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻲﺷﻮد داوﻃﻠﺐ ﻟﺰوﻣﺎً از ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.( در ﺻﻮرﺗﯿﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﺮم ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﻀﺎ و ﻣﻤﮭﻮر ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺐ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﮭﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮﻣﺪارك ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﮭﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺺ ﻣﺪرك درج ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ(. ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٤ را ﺑﺎ ﻣﮭﺮ واﻣﻀﺎء رﺳﻤﻲ )ﺑﺪون ﻗﻠﻢ ﺧﻮردﮔﻲ ﻳﺎ ﻻك ﮔﺮﻓﺘﻦ  اﺳﻜﻦ ﻧﻤﻮده و ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 

۶- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ داﻧﺸﮕﺎهھﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻓﺮم ﺗﻜﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺷﻤﺎره ١ از  ٩٢/١٠/٢١ ﻟﻐﺎﻳﺖ ٩٢/١٢/٣  ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ) ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺧﻲ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺼﻮرت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف داوﻃﻠﺐ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ ﻣﺪرك ﺷﺪه اﺳﺖ،ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻲﺷﻮد داوﻃﻠﺐ ﻟﺰوﻣﺎ از ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.( در ﺻﻮرﺗﯿﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﺮم ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﻀﺎ و ﻣﻤﮭﻮر ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺐ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﮭﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮﻣﺪارك ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﮭﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺺ ﻣﺪرك درج ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ(. و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٣ را ﺑﺎ ﻣﮭﺮ واﻣﻀﺎء رﺳﻤﻲ )ﺑﺪون ﻗﻠﻢﺧﻮردﮔﻲ ﻳﺎ ﻻك ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ( اﺳﻜﻦ ﻧﻤﻮده و ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  

٨-داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﮭﯿﻼت اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺘﻌﺪادھﺎي درﺧﺸﺎن وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ آزﻣﻮن ورودي و ﺑﺪون آزﻣﻮن ورودي ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻳﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ھﺎي ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ، درﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ، ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎي ﺑﻌﺪي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.در ھﺮﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ آزﻣﻮن ورودي و ﺑﺪون آزﻣﻮن ورودي اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

ﺗﺒﺼﺮه ١: اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن ﺗﺮم آﺧﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔـﺰاري آزﻣـﻮن ﻓـﺎرغ    اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ ﺷـﻮﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ    در آزﻣــﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﻮﻧﺪ، در ﺻــﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﯿﺶ از ﻳــﻚ ﺳـﺎل از زﻣـﺎن ﻓــﺎرغ        -اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺎ آزﻣﻮن ﺑﻌﺪي ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻳﻜﺒـﺎر دﻳﮕـ   ﺮ در آزﻣـﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﻋـﻢ از رﺷـﺘﻪ     ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. )ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ازﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ ﻣـﻲ  ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ  اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ، در ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن از ﻓﺮﺻﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ   ﺿﻤﻨﺎً اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻃﺮح ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺷﺮوع ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن، ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤـﻞ    اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮده و اداﻣﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه ٢: اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر در آزﻣﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻛـﺮده 

وﻟﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻃﺮح ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺠـﺪد   درآزﻣﻮن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻃﺮح ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ٩٣/٦/٣١ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺪﻳﮭﻲ اﺳﺖ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد   در ﺻﻮرت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﮔﻮاھﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻃﺮح را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺪارك اﻟﺰاﻣـﻲﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.   

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا